iTell AB
0200-210 230

Miljöarbete

iTell skall vara en föredömlig arbetsplats som alltid är trivsam och behaglig för alla medarbetare, - detta åstadkoms genom ett positivt och strukturerat samarbete mellan varje individ i den gemensamma arbetsmiljön där ingen individ skall drabbas av skador eller psykisk/fysisk ohälsa på grund av arbetet.

ISO 14001 - Miljöcertifieringitelliso14001.gif
En internationell standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, för effektivare användning av material, energi och avfallshantering.
Läs mer om ISO miljö


iTell telefoni miljöarbete

Arbetsmiljö hos iTell svarstjänst och kundtjänst
Ansvaret för en god och utvecklande arbetsmiljö delas av alla medarbetare samt skyddsombud dock med ett särskilt ansvar hos chefer och arbetsledare. Arbetsmiljöfrågorna kan aldrig urskiljas från andra verksamhets- och personalfrågor utan dessa måste ständigt vara närvarande vid strategiska beslut inom verksamhetsinriktning, organisation och daglig arbetsledning.

Att känna motivation för sitt arbete är grundläggande för en god hälsa. Varje medarbetare på iTell svarstjänst och kundtjänst ska därför ges förutsättningar att: inneha god kännedom i verksamhetens fastställda mål och visioner förstå sin roll och känna betydelse i det egna arbetet känna ansvar för sina arbetsuppgifter och veta vilka befogenheterna är erbjudas goda möjligheter för kompetensutveckling både internt och externt.
iTell svarstjänst och kundtjänst värnar om ett positivt arbetsklimat med jämställdhet i den mån det går mellan kvinnor och män på arbetsplatsen. Diskriminering på grund av etnisk bakgrund, religion, ålder, sexuell läggning eller annan kränkande särbehandling får ej förekomma. Alla medarbetare skall behandlas likvärdigt samt med respekt för den arbetsinsats som utförs. Samtliga medarbetare skall erhålla behövlig introduktion om sin arbetsplats.

Miljöaspekter hos iTell svarstjänst och kundtjänst
Användning av papper, emballage, elektronik, batterier etc. strävar iTell efter att minska mängden av samt återvinna det som förbrukas på ett miljövänligt sätt.

Vid inköp skall miljöaspekten ses över kontra priset och i de fall det är möjligt alltid välja det alternativ som är mest miljövänligt. Förbrukningsvaror ska ha någon miljömärkning av etablerade företag/produkter.

I bolaget förbrukas främst energi av värme, el och vatten. Vi ser helst att den energi som används är miljömärkt och arbetar för att minska förbrukningen under vissa tider på dagen som att släcka lampor, inte ha datorer eller skrivare på som inte används utan istället använda ”stand by” läge etc.

Samverkan
iTell ska avsätta tid samt resurser som krävs för att arbetstagare och skyddsombud som medverkar i miljöarbetet får den tid och den information som anses nödvändig för att kunna medverka effektivt.

Mer om iTell

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook